PDA

توجه ! اين يک نسخه آرشيو شده ميباشد و در اين حالت شما عکسي را مشاهده نميکنيد براي مشاهده کامل متن و عکسها بر روي لينک مقابل کليک کنيد : مقالات برگزيده


 1. ارزیابی پرتفولیو و تعیین استراتژی شرکت ها به استفاده از مدل ...GE/Mckinsey
 2. ارائه الگوي بهبود عملکرد صادراتي: با تأکيد بر اثر هماهنگي بين استراتژي بازاريابي...
 3. بررسي ميزان موفقيت شرکت هاي زير مجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران...
 4. مشارکت مشتريان در ارزش آفريني به عنوان يک رويکرد ايجاد مزيت رقابتي پايدار
 5. توسعه مدل راهي به تعالي با رويکرد ارتباطات فرايندهاي تخصصي
 6. رقابت از کف سازمان: استراتژي عمليات
 7. طراحي منظر تطبيق رکن اساسي در برنامه ريزي بلندمدت
 8. معماري نوين مديريت منابع انساني، پيامد تغيير نقش مشتريان
 9. ارائه روشي براي پايش عملکرد برنامه هاي استراتژيک...
 10. اولويت بندي عوامل بازدارنده در توسعه فناوري نانو در ايران
 11. الگوي تدوين و اجراي برنامه جامع سرمايه هاي انساني در دستگاه هاي اجرايي استان زنجان
 12. بررسي زمينه هاي ساختاري و مديريتي همسو سازي استراتژي هاي منابع انساني با...
 13. تحليل اثربخشي کارت امتيازي متوازن در واحدهاي توليدي
 14. دولت و مديريت استراتژيک اعتماد عمومي
 15. بررسي عوامل موثر بر استراتژي استفاده از اينترنت در داد و ستد سهام...
 16. استخراج شاخص هاي کليدي مزيت رقابتي در بين بانک هاي ايراني: رويکرد ترکيبي
 17. بررسي رابطه هوش رقابتي مديران با توسعه صنايع کوچک استان آذربايجان شرقي
 18. نگرش فازي به بررسي و تحليل ذينفع ها و ديدگاه آن ها در برنامه ريزي استراتژيک بخش...
 19. مروري بر مدل هاي انتخاب راهبرد و ارائه يک مدل پيشنهادي
 20. ارزيابي تأثير هوشمندي رقابتي با پشتوانه سيستم هاي اطلاعاتي بر سازمان هاي تجاري...
 21. مطالعه ي عناصر و ويژگي هاي مأموريت سازماني
 22. تحليل تطبيقي دو رويکرد در مديريت استراتژيک: نظريه سازمان صنعتي و رويکرد مبتني بر...
 23. کارآفريني استراتژيک: مفاهيم و ضرورت وجودي
 24. برنامه ريزي استراتژيک بيمارستان حکمت ساري
 25. انتخاب سبک مديريتي مناسب براي طراحي راهبرد در شرکت هاي هلدينگ...
 26. الگوي پيشنهادي تجزيه و تحليل محيطي (swot) مراکز آموزش عالي ايران در راستاي...
 27. ده جنبه کليدي برنامه ريزي استراتژيک شهرها و شهرداري هاي ايران...
 28. اولويت بندي استراتژي ها به وسيله فرآيند تحليل شبکه اي گروهي فازي
 29. آسيب شناسي تعاوني هاي کشاورزي
 30. تدوين استراتژي ها با استفاده از madm گروهي فازي
 31. ...Analyzing the Competitive Situation of National Iranian Gas Company in
 32. ارائه چارچوبي مبتني بر bsc براي ارزيابي تأمين کنندگان زنجيره تامين با استفاده از...
 33. نقش هوشمندي رقابتي در ارتقاء مزيت رقابتي سازمان هاي تجاري
 34. تغيير در سازمان ها: توليد ناب يا توليد چابک
 35. همسو سازي سطوح استراتژي: روشي موثر در پياده سازي استراتژي
 36. موانع استقرار مديريت استراتژيک بر اساس الگوي برايسون...
 37. شرح وظايف پيشنهادي براي مسئول دفتر مديريت استراتژي در سازمان هاي ايراني
 38. ...An Exploration of Coalitions, Sole and Trans organizational Systems and Community
 39. تدوين استراتژي به کارگيري قطارهاي سريع السير در ايران
 40. توسعه چارچوب تفکر استراتژيک بر پايه رويکرد چند لايه اي
 41. رابطه ساختار هيأت مديره با مشارکت آن در کنترل راهبردي
 42. معرفي و بررسي رويکردهاي جهاني استراتژي هاي ملي توسعه پايدار
 43. شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر تفکر استراتژيک با به کارگيري...
 44. تدوين استراتژي هاي سازماني با به کارگيري مدل هاي anp و swot
 45. ارزيابي و گزينش راهبردها با به کارگيري مدل تعميم يافته تحليل پوششي داده ها در...
 46. استراتژي در مسير هموار نوآوري
 47. برنامه ريزي استراتژيک و مدل هاي برنامه ريزي استراتژيک
 48. استراتژي توسعه نانو فناوري در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 49. مهمترين استراتژي هاي مقابله با ريسک در پروژه هاي برون سپاري سيستم هاي...
 50. کاربرد کارت امتيازي متوازن و معيارهاي متريک در ارزيابي عملکرد برند
 51. عوامل سازماني مرتبط با برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات در عصر ديجيتال
 52. ...Investigates the Entrepreneurship Effect on Innovation and R&D expenditure in
 53. ارائه يک چهارچوب تدوين استراتژي با استفاده از تحليل swot و روش منطق شهودي
 54. سبک هاي مختلف مديريت دانش مشتري در راستاي کسب مزيت رقابتي
 55. ارائه رويکردي تلفيقي به منظور افزايش اثربخشي برنامه ريزي استراتژيک در سازمان هاي...
 56. بازنگري مدل پنج نيروي رقابتي پورتر در ايران با توجه به نقش دولت به عنوان نيروي مافوق
 57. اجراي استراتژي هاي سازماني با استفاده از رويکرد تلفيقي تکنيک عمومي حل مسأله و...
 58. تحليل عوامل استراتژيک (swot) مديريت پسماند شهر رشت
 59. هوش رقابتي و موضوعات مرتبط با آن
 60. شناسايي راهبردهاي فناوري اطلاعات در تأمين و توزيع محصول زراعت پنبه
 61. بررسي رابطه بين مولفه هاي فرهنگ سازماني و مديريت دانش...
 62. رويکرد يکپارچه در برنامه ريزي سيستم هاي اطلاعاتي استراتژيک
 63. راهکار ايجاد هم افزاي استراتژيک از طريق واحدهاي کسب و کار و خدمات مشترک در...
 64. تبيين نقشه استراتژي با استفاده از متدولوژي پويايي هاي سيستم
 65. بررسي و مقايسه تئوريکي رويکردهاي برنامه ريزي استراتژيک
 66. اعمال مديريت استراتژيک و ارتباط آن با بهبود خلاقيت کارکنان...
 67. نقش و جايگاه مديريت زنجيره تأمين در استراتژي بنگاه در صنايع با محصولات پيچيده
 68. چارچوب تدوين اهداف مشترک سازماني در بخش مخابرات ايران
 69. الگوي همترازي گونه هاي استراتژي صادرات
 70. مديريت استراتژيک ريسک
 71. طراحي يک سيستم دانش محور براي انتخاب استراتژي مبتني بر رويکرد ارزيابي متوازن
 72. ارائه مدلي براي رقابت پذيري صنعت فرش کشور در روند الحاق به سازمان تجارت جهاني
 73. ارزيابي استراتژيک تأمين کنندگان وابسته با استفاده فرايند تصميم گيري چند شاخصه...
 74. نقش هوشمندي رقابتي در مديريت زنجيره تأمين در ارتقا مزيت رقابتي سازمان
 75. ارائه يک مدل تحليل محيط سازماني با رويکرد سيستمي: مطالعه موردي يک موسسه...
 76. استراتژي منعطف راز موفقيت در محيط هاي ناپايدار
 77. شناخت شناسي مديريت دانش در بهره گيري از فناوري هاي نوين راهبردي در سازمان
 78. برنامه ريزي براي دستيابي به اهداف چشم انداز با استفاده از تحليل شکاف...
 79. استخراج اهداف بر مبناي نياز ذينفعان با استفاده از qfd فازي
 80. توسعه مدلي جهت پيشنهاد محصولات استراتژيک با تلفيق مفاهيم چرخه عمر محصول و...
 81. مديريت استراتژيک در خدمات لجستيک با رويکرد qfd فازي
 82. به کارگيري مدل کارت امتيازي متوازن جهت ارزيابي يادگيري سازماني و ايجاد سازمان...
 83. شگفتي هاي استراتژيک و علايم ضعيف
 84. استفاده از برنامه ريزي آرماني براي انتخاب استراتژي بهينه در تصميمات برون سپاري
 85. رابطه بين کارآفريني شرکتي و رضايت مشتريان در نمايندگي هاي شهر هاي اصفهان و شيراز
 86. ارزيابي مديران و بازبيني سبک رهبري مطالعه موردي شرکت پارس خودرو
 87. استراتژي هاي مديريت بازيافت در راستاي دستيابي به توسعه پايدار اکولوژيک در صنعت بتن
 88. به کارگيري مدل سازي ساختاري تفسيري در تحليل معيارهاي انتخاب استراتژي رقابتي
 89. تدوين استراتژي هاي سازماني با به کارگيري مدل هاي anp و swot
 90. ارائه رويکردي نوين به منظور مطالعه و بررسي محيط خارجي و کاربرد آن در...
 91. تعيين موقعيت استراتژيک سازمان با استفاده از ماتريس تجزيه تحليل داخلي خارجي (ie)...
 92. Strategic Planning for Noor eye Hospital
 93. پيش بيني آشوب گونگي و نهادينه سازي آن در کسب و کار
 94. هوشمندي رقابتي، ابزاري در تصميم گيري هاي استراتژيک سازمان
 95. ...Technology Identification in the Area of Energy Efficient and Clean Tecnologgies
 96. طراحي و پياده سازي نقشه استراتژي اثربخش (شبکه مفهومي) با استفاده از روش تحقيق...
 97. استراتژي هاي ترفيعي، ابزار دستيابي به توريسم پايدار
 98. استراتژي هاي بازاريابي سبز به عنوان مزيت رقابتي عصر جديد
 99. نقش شبکه هاي نسل آتي (ngn) در جهاني سازي واحدهاي تحقيق و توسعه (r&d)
 100. دور کاري، راهبردي استراتژيک براي کارآفريني روستايي
 101. چگونه مديريت استراتژيک منابع انساني از طريق کسب مزيت رقابتي و بازار محوري به...
 102. ارزيابي استراتژي توليد علم کشور ايران در راستاي سند چشم انداز بيست ساله با رويکرد...
 103. بررسي تأثير اقدامات استراتژيک منابع انساني بر عملکرد نوآورانه...
 104. تجزيه و تحليل منابع انساني در دستگاه هاي دولتي استان ايلام با استفاده از تکنيک...
 105. Competitive Intelligence as a Sterategic Tool in Organization
 106. مقاومت در برابر تغيير در کشاکش پارادايم هاي نوين مديريتي
 107. اولويت بندي استراتژيک تأمين کنندگان وابسته با استفاده فرآيند تصميم گيري...
 108. بررسي مدل هاي تحليل استراتژيک ساختار زنجيره تأمين و ارائه راهکار اصلاح و بهبود...
 109. تدوين برنامه استراتژيک (راهبردي) دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيضا
 110. تدوين برنامه استراتژيک در موسسات آموزش عالي...
 111. تجربه بررسي ميزان دستيابي به اهداف و استراتژي ها با رويکرد bsc در شرکت خدمات
 112. طراحي الگوي همسويي، پيوند و هماهنگي استراتژي هاي منابع انساني با استراتژي هاي...
 113. الگوي نوين مديريت استراتژيک در شرکت هاي مادر (هلدينگ)...
 114. استخراج مدلي مفهومي جهت مديريت و برنامه ريزي استراتژيک توسعه فناوري اطلاعات و
 115. تبيين قابليت هاي هوشمندي رقابتي صنايع غذايي چهارگانه کشور
 116. ارائه دستاوردهاي تجربي از طرح ريزي و اجراي برنامه ريزي استراتژيک در شرکت صبانيرو
 117. ارتباط ميان استراتژي تکنولوژي و استراتژي کلان در سطح شرکت هاي داراي کسب و کار...
 118. شناسايي و الويت بندي معيارهاي موثر در طراحي استراتژيک پرتفوليوي خدمات بيمه اي با...
 119. مدل سازي فرآيند مديريت استراتژيک: رويکرد مديريت فرآيندها